اسامی ۲۵ عضو اصلی دوره ششم شورای مرکزی اعلام شد

6 آذر 1392 ساعت 12:36 ق.ظ
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مراسم تودیع و تقدیر از اعضای دوره پنجم، معارفه و اعطای احکام اعضای دوره ششم شورای مرکزی با حضور وزیر راه وشهر سازی برگزار شد.

در این جلسه اعضای شورای مرکزی در 3 گروه عمران در رشته های عمران، نقشه برداری و ترافیک / گروه تاسیسات در رشته های تاسیسات برق و تاسیسات مکانیک / گروه معماری و شهرسازی در رشته های معماری و شهرسازی به مدت 3 سال شامل 25 نفر اعضای اصلی و 7 نفر اعضای علی البدل انتخاب شدند.

در این جلسه آقایان: اسماعیلی، بیات ماکو، زنگنه، عبدی پور، الماسی، عامری، یونسیان، صالحی، بدیعی، اژدری مقدم، رمضانی، بهادری، آیت اللهی، هاشمی، مشیری، حق بین، یزدانی، قناعت، فرج زاده ها، ترکان، باقرزاده، سنائی دشتی، ولدان،شیرزادی و خانم مهروش کاظمی به عنوان اعضای اصلی دوره ی ششم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفی و احکام خود را دریافت کردند.

همچنین بر اساس حکم دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی آقایان: علی نیا، چاووشی، شهامت، پزشکی، خان احمدلو، شیرمحمدی و الله دادی  به عنوان هفت عضو علی البدل دوره ششم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شدند.

گفتنی است بر اساس آیئن نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شرح وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح ذیل می باشد:

ماده 108ـ شوراي مركزي متشكل از (25) عضو اصلي و (7) عضو علي البدل با تركيب رشته هاي اصلي طبق جدول زير مي باشد كه از بين دو برابر افراد معرفي شده به وسيله هيأت عمومي در هر رشته با قيد اصلي و علي البدل توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب مي شوند. اعضاي شوراي مركزي بايد علاوه بر داشتن عضويت در هيأت مديره، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي، اجرايي، علمي، تحقيقي يا آموزشي برجسته و ارزنده و فاقد محكوميت انتظامي از درجه (3) به بالا در (5) سال گذشته باشند.

تبصره ـ اعضاي هيأت مديره كه به عضويت شوراي مركزي انتخاب مي شوند، مي توانند هم چنان در عضويت نظام مهندسي استان خود نيز باقي بمانند.

ماده 109ـ مدت عضويت اعضاي شوراي مركزي سه سال است. تجديد انتخاب اعضاي شوراي مركزي در صورت بقاي شرايط لازم، در دوره هاي بعد بلامانع است.

ماده 110ـ شوراي مركزي داراي هيأت رئيسه اي متشكل از يك رئيس و دو دبير اجرايي و دو منشي مي باشد كه دبيران و منشي ها با اكثريت آراء از بين اعضاي شوراي مركزي انتخاب مي شوند و دوره مسئوليت آنها يك ساله و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است. رئيس شوراي مركزي نيز به شرح مندرج در ماده (115) اين آئين نامه منصوب مي شود.

ماده 111ـ جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رئيس شوراي مركزي و در غياب وي به دعوت يكي از دبيران اجرايي در محل شوراي مركزي تشكيل و با حضور دو سوم اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات و مصوبات آن با حداقل (13) رأي موافق معتبر است. اعضاي علي البدل بدون داشتن حق رأي مي توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذي صلاح ابلاغ مي شود و پيگيري لازم به عمل خواهد آمد.

ماده 112ـ انجام هزينه هاي اداري و استخدامي و جاري شوراي مركزي و دبيرخانه آن و همچنين پرداخت هزينه سفر اعضاي شوراي مركزي كه از استان ها در جلسات شوراي مركزي شركت مي كنند به موجب نظامنامه مالي و اداري سازمان است كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي مي رسد.

ماده 113ـ هزينه هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت اعضا، صندوق مشترك نظام مهندسي استانها، كمك هاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي تأمين خواهد شد. نحوه و چگونگي و ميزان دريافت از هر يك از منابع مذكور و هم چنين تشكيل صندوق مشترك نظام مهندسي استان ها و تأمين بودجه آن و نحوه هزينه و اداره امور آن به موجب نظامنامه اي كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي مي رسد خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زير نظر رئيس شوراي مركزي اداره مي شود.

ماده 114ـ وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير تعيين مي شود:

الف ـ برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون با جلب مشاركت نظام مهندسي استان ها و هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي.

ب ـ بررسي مسائل مشترك نظام مهندسي استان ها و سازمان و تعيين خط مشي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت در چارچوب قانون و مقررات و مصوبات هيأت عمومي و ابلاغ آنها.

پ ـ ايجاد زمينه هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي در امور برنامه ريزي، مديريت، اجرا و كنترل طرح هاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد قانون كه به امور قضايي و انتظامي مربوط مي باشد.

ت ـ حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي نظام مهندسي استان ها يا بين نظام مهندسي استان ها با يكديگر يا بين اعضاي نظام مهندسي استان ها با نظام مهندسي استان خود از طريق داوري.

ث ـ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد نظام مهندسي استان ها و اصلاح خط مشي نظام مهندسي استان ها از طريق مذاكره و ابلاغ دستورالعمل ها.

ج ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورت هاي لازم در زمينة تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي.

چ ـ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاه هاي اجرايي در زمينة تدوين مقررات ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهية شناسنامه فني و ملكي ساختمان ها و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي.

ح ـ همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينة ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در مهندسي ساختمان و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.

خ ـ تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص و مؤسسات در طرحهاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمراني عام المنفعه و همكاري با دستگاه هاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اين گونه طرح ها.

د ـ جمع آوري كمك هاي داخلي و بين المللي جهت كمك به دستگاه هاي مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه.

ذـ همكاري در برگزاري آزمون هاي تخصصي مهندسان، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزش هاي تكميلي براي به هنگام نگاه داشتن دانش فني و همچنين شناسايي و تدارك فرصت هاي كارآموزي و معرفي به دانشگاه ها.

ر ـ حمايت اجتماعي از اعضاي نظام مهندسي استان ها و دفاع از حيثيت و حقوق حقة آنها و هم چين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در مشاغل مهندسي و حرف بخش هاي ساختمان، عمران و شهرسازي.

زـ مشاركت در برگزاري كنفرانس ها و گردهمايي هاي تخصصي و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بين المللي.

ژ ـ ارائه گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي.

س ـ تهيه مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي با توجه به پيشنهادات نظام مهندسي استان ها و پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و هم چنين بررسي مستمر پيشنهادات نظام مهندسي استانها در اين زمينه و انعكاس نظارت مناسب به وزارت مذكور.

ش ـ تشكيل كميته نظام پيشنهادات و هيأت مشورتي سازمان.

ص ـ تهيه و پيشنهاد نظام نامه نحوه تشكيل صندوق مشترك نظام مهندسي استانها و چگونگي اداره آن، به هيأت عمومي جهت تصويب.

ط ـ تصويب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان.

ظ ـ تعيين امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.

ع ـ انتشار نشريه سازمان و ساير نشريات تخصصي.

غ ـ ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاه هاي اجرايي در زمينة برنامه هاي توسعه و طرحهاي بزرگ ساختماني، عمراني و شهرسازي حسب درخواست دستگاه هاي مربوط.

ف ـ انجام هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آئيننامه اجرايي و ساير مقررات و يا عرفاً ضروري باشد.